ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

1. A konkrét fuvarozási szerződés létrejötte és a tevékenység leírása

1.1 Megbízó az egyes fuvarozási megbízásokat email vagy sms útján közli a Megbízottal, a jelen szerződésben rögzített Megbízotti email címre vagy telefonszámra. A Megbízott a megbízásokat azonos módon visszaigazolja, az egyedi fuvarozási szerződés a visszaigazolással, vagy visszaigazolás és kifogás hiányában a megbízás megküldését követő 61. percben jön létre.

1.2 A Megbízó az általa összegyűjtött fuvarigényekről a Megbízottat lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja.

1.3 A Megbízott a kért teljesítési napra és helyszínre köteles kiállítani a fuvarfeladat(ok) elvégzésére a megigényelt darabszámú, típusú és állapotú fuvareszköz(öke)t.

1.4 Feladatait a Megbízott kiemelt gondossággal, hozzáértő személyként elvégzi.

2. Jogok és kötelezettségek

2.1 A Megbízott kijelenti, és szavatolja, hogy rendelkezik a törvény által előírt, és a tevékenység végzéséhez szükséges szakhatósági bizonyítványokkal, illetve autótípusonként minimum

0.5 tonna : 1 Millió Forint
1.5 tonna: 2 Millió Forint
3.5 tonna: 6 Millió Forint
5 tonna: 6 Millió Forint
12 tonna: 10 Millió Forint
24 tonna: 15 Millió Forint

értékben felelősségbiztosítással és ezeket a jelen szerződés időtartamának hatálya alatt végig fenntartja. Megbízott köteles a biztosítás meglétét igazolandó a kötvényt bemutatni. E kötvénymásolata a szerződés melléklete.

2.2 A konténer felrakásától a lerakásáig a Fuvarozó felel az áruért az adott fuvarozási módra irányadó jogszabályok szerint, és a KRESZ, valamint egyéb, a belföldi és nemzetközi fuvarozásra érvényes szabályoknak megfelelően történő áruszállításért.

2.3 Kiállási vagy fuvarozási akadály esetén a Megbízott köteles azt a Megbízó felé azonnal írásban (e-mail, telefon) és szóban is jelezni, annak érdekében, hogy Megbízó megfelelő intézkedéseit megtehesse. Ebben az esetben a Megbízó a fuvarozást jogosult más fuvarozóval teljesíttetni, és az esetlegesen felmerülő fuvardíj-különbözetet a Megbízott felé kiszámlázni.

2.4 Késedelmes kiállás esetén a Megbízott a nettó fuvarozási díj 20%-nak megfelelő összegű késedelmi kötbér fizetésére köteles, mely a késedelem első napján esedékes, és amelyet a Megbízó a Megbízott számlájával szemben egyoldalúan, beszámítással érvényesíthet.

2.5 Megbízott köteles haladéktalanul írásban bejelenteni bármilyen lényeges adat megváltozását, így különösen, ha felszámolási eljárás, csődeljárás vagy végrehajtási eljárás indul ellene, továbbá székhelyének, szállítási- illetve levelezési címének megváltozását, illetve az adószámára, banki adataira, a cég tulajdonosaira vonatkozó adatváltozást. Amennyiben Megbízott ezen kötelezettségét elmulasztja, viselnie kell annak minden anyagi és egyéb következményét.

2.6 A Megbízott a fuvarfeladat végrehajtására köteles a gépjárművezetőt és a fuvareszközt (vontató és pótkocsi rendszám) kijelölni – Megbízó pedig köteles azt a fuvarfeladat megkezdése előtt, írásban visszaigazolni.

2.7 Ha a Megbízott a fuvarfeladat ellátására az igényeltnél nagyobb kapacitású fuvareszközt állít ki, akkor is csak a Megbízó által igényelt járműdíjszabásban megállapított fuvardíját számlázhatja.

2.8 A Megbízott a fuvarfeladat(ok) végrehajtásához jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó(k) Megbízott általi alkalmazásához a Megbízó előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges.

2.9 A Megbízott ugyanúgy felel az általa bevont alvállalkozó tevékenységéért, titoktartásáért és versenysemleges magatartásáért, mint sajátjáért. Mind Megbízottra mind pedig annak alvállalkozójára érvényesek az ÁSZF-ben foglaltak.

2.10 Megbízott sem közvetve, sem közvetlenül nem fogadhat el megrendelést, vagy létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt a Megbízó partnerével. Amennyiben Megbízott vagy alvállalkozója közvetlenül fordul szállítmányozási/fuvarozási megrendelés elérése érdekében a Megbízó ügyfeléhez, megbízójához, úgy Megbízott szerződésszegési kötbér fizetésre kötelezett. A kötbér mértéke a Megbízó kiesett üzleti kapcsolatból eredő forgalmának egy éves összegével egyezik meg, melyet a felek a megelőző 12 hónap alapul vételével állapítanak meg. Amennyiben a kiesett partnerrel üzleti kapcsolat nem állt fenn a megelőző 12 hónapban, úgy a meglévő üzleti kapcsolat hónapjainak arányosítással kell megállapítani a megelőző 12 hónap forgalmát.

2.11 A járművek rakodása a Megbízottnak nem feladata, egyedi megállapodás szerint elvégzendő, melynek költségét Megbízó megtéríti.

2.12 Megbízottnak kötelessége jelenteni a fuvareszközök pozícióját bármikor, ha azt Megbízó kérdezi (GPS pozíció adott esetben szükséges).

2.13 Megbízottnak minden engedéllyel rendelkeznie kell, hogy a fuvarmegbízásban szereplő útvonalon árut szállítson. A fuvareszköznek és a gépkocsivezetőnek is minden engedéllyel rendelkeznie kell az összes be-/ illetve kirakodással érintett országban.

2.14 Amennyiben Megbízott nem tesz eleget minden, a fuvarmegbízásban és az ÁSZF-ben szereplő előírásnak, feltételnek, és ebből Megbízónak plusz költsége, vagy kára származik, azt Megbízott köteles megtéríteni a Megbízó részére.

2.15 A Megbízó által e-mailben megküldött fuvarozási megbízás bélyegző és aláírás nélkül is érvényes.

2.16 Megbízó minden esetben előzetesen értesíti Megbízottat a következő napra vonatkozó fuvarfeladatokról. A fuvarfeladat bármely okból történő lemondására a Megbízó a Megbízott fuvareszközzel történő kiállása előtti nap 12:00 óráig írásban jogosult. Ha a Megbízott járműve már elindult, úgy a Megbízott jogosult kiállási díj kiszámlázására, melynek mértéke maximum az egy napi várakozási díj összege lehet, tehát maximum 25.000,- Ft.

2.17 Megbízott az elvállalt fuvarfeladatot Megbízó felé legkésőbb a kiállás előtti nap 12:00 óráig mondhatja le, írásban.

2.18 Amennyiben bármely fél részéről a megrendelés és/vagy annak visszaigazolása e-mailben vagy sms-ben történő eljuttatása műszaki vagy egyéb okok miatt nem megoldható (pl. telefon meghibásodása, internet probléma stb.) azt köteles a másik fél felé jelezni és a probléma elhárítása után a megrendelést és/vagy visszaigazolást haladéktalanul le kell küldeni.

2.19 A megállapított fuvardíjak, amennyiben azok “ALL IN” megjegyzéssel vannak a megbízásban feltűntetve, a fuvarozásért járó összes díjat tartalmazzák, beleértve az HU-GO díjakat is, kivéve a behajtási engedély költségét.

2.20 Amennyiben a fel- ill. lerakó pontoknál a fuvarozási feladattól eltérő utasításokat, kéréseket (átvétel megtagadás, előre nem jelzett visszfuvar, jegyzőkönyvezés stb.) vagy más, rendellenesnek mondható eljárást tapasztal a Megbízott, úgy azt haladéktalanul jelezni kell a Megbízó felé és a Megbízó utasításai szerint kell eljárni.

2.21 A fuvarfeladat teljesítését igazoló fuvarlevelet, CMR-t, szállítólevel(ek)et ill. az azt helyettesítő más egyéb, az átadás-átvételt igazoló okmány(oka)t a Megbízott a teljesítést követő 7. napig (a fuvarszámlával együtt) elszámolás céljából köteles átadni Megbízónak. Amennyiben az okmányokat Megbízó 7 nap letelte után kapja kézhez, úgy Megbízó jogosult a fuvardíj nettó összegéből késedelmi 10% kötbér egyoldalú levonására.

2.22 Megbízó köteles minden esetben értesíteni Megbízottat amennyiben akadályoztatása esetén késve tud kiállni a konténerfelvétel/leadás helyére vagy a rakodás címére. A késés okát hitelt érdemlően igazolni kell. Amennyiben Megbízott nem tudja bizonyítani, hogy a késés önhibáján kívül történt, és nem tájékoztatja haladéktalanul a Megbízót a késés tényéről, úgy minden felmerülő, késésből adódó költséget, felelősséget ő vállal.

2.23 A fuvarmegbízással érintett konténer felvétele után, amennyiben Megbízott vagy annak alvállalkozója a konténer kiszolgáltatásának helyét (pl. terminál) elhagyja, minden esetben Megbízott felel mind a konténer épségéért, mind a berakodott áruért, adott esetben (pl. hűtős konténer) annak megfelelő működéséért.

Megbízott köteles ellenőrizni, hogy megfelelő számú, jelű konténert vett-e fel a kifuvarozáshoz. A hűtős konténerek esetében a konténer alvázra történő felvétele után minimum 20 percig kötelező járatni a gen-setet, ellenőrizendő, hogy mind a konténer, mind pedig az alváz megfelelően tudja-e hűteni a konténert. Amennyiben az ellenőrzés nem történik meg, illetve a terminál /kiszolgáltatás helye elhagyása után működési problémák merülnek fel (a konténer, vagy a konténerben lévő áru nincs megfelelően hűtve) minden felmerülő költséget Megbízott köteles viselni

2.24 Reefer (hűtős) konténer felvételekor / leadásakor Megbízott köteles ellenőrizni a konténer hőfokát.

2.25 Megbízott elektronikus úton, vagy ajánlott postai küldeményként, vagy személyesen juttathatja el fuvarszámláit Megbízó felé. Az elvégzett fuvarfeladatokról kiállított számlák feladásának megtörténtét Megbízott köteles hitelt érdemlően bizonyítani. Megbízó minden esetben igazolja a számlák beérkezését, a beérkezés napján – és erről írásban tájékoztatja Megbízottat is. A fizetési határidő az igazolt beérkezési határidőtől számított 45 nap.

3. A szerződés időtartama és felmondásának feltételei

3.1 A fuvarozási szerződést bármelyik Szerződő Fél írásban felmondhatja 30 napos határidővel. A felmondási időt a felmondás kézhezvételétől kell számítani, a felmondási idő alatt a felek jelen szerződésben szabályozottak szerint teljesíteni kötelesek egymás felé.

3.2 Amennyiben Megbízott a 30 napos felmondási idő letelte előtt megtagadja a fuvarmegbízások teljesítését, abban az esetben Megbízó a helyettesítésre igénybe vet másik fuvarozó igénybevételével felmerült díjat jogosult érvényesíteni a Megbízottal szemben.

3.3 A Megbízónak jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani, a Megbízott súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha a szerződésben vállalt kötelezettségeit felróhatóan késedelmesen, kárt okozva, vagy a Megbízó üzleti érdekeit, vagy jó hírnevét sértően teljesíti. Ebben az esetben a Megbízó jogosult szerződésszegéi kötbér jogcímén a más, helyettesítő fuvarozó igénybevételével felmerült költségeket érvényesíteni a Megbízottal szemben a következő 30 napos időszak tekintetében. Megbízó jogosult a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni.

3.4 A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vitás ügyeket elsődlegesen tárgyalásos úton kívánják megoldani.

3.5 A fuvarozási szerződést a Szerződő Felek írásos közös megegyezéssel is megszüntethetik.

3.6 Felek kifejezetten rögzítik, hogy az aláírt fuvarozási szerződés bármelyik fél általi rendes felmondása esetén a 30 napos felmondási idő alatt a szerződéses kötelezettségeiknek eleget tesznek.

4. Számlázási rend, fizetési feltételek

4.1 A Megbízottat megillető fuvardíjat a fuvarmegbízás tartalmazza.

4.2 A fuvarmegbízásban megadott díjakon felül a fuvarozási szerződésben vállalt szolgáltatásokért más díj felszámítására Megbízott nem jogosult, kivételt képeznek ez alól az egyedi megállapodások, melyeket felek előzetes írásban rögzítenek. Ennek hiányában Megbízott más díj, vagy költség felszámítására nem jogosult.

4.3 A számla benyújtására a Megbízott abban az esetben jogosult, amennyiben az adott kiszámlázott fuvarhoz kapcsolódóan minden CMR-t, fuvarlevelet, szállítólevelet, illetve az azt helyettesítő más egyéb az átadás-átvételt igazoló okmányt Megbízott részére leadott. Ameddig az okmányok nem kerülnek leadásra Megbízott részéről, abban az esetben Megbízó az ezekhez az okmányokhoz kapcsolódó számlákat nem fogadja be.

4.4 A számlák és hozzá kapcsolódó fuvardokumentumok benyújtásának legkésőbbi határideje a teljesítést követő 7-ik nap.

4.5 A számlák fizetési határideje minden esetben a számla beérkezésétől számított 45 naptári nap. Megbízó minden esetben írásban visszaigazolja a számla beérkeztét, dátummal igazolhatóan, a 45 naptári nap onnan számítandó.

4.6 A Megbízó és a Megbízott közös megegyezésével, a Megbízott szkontó érvényesítésére lehet jogosult. Megbízót a számlák fizetési határidejének lejárta előtti kiegyenlítése miatt 5% engedmény illeti meg, melyet átutaláskor levonással érvényesít.

4.7 Megbízott köteles a fuvar teljesítését igazoló dokumentumokat (amennyiben azokat korábban nem bocsátotta Megbízó rendelkezésére) a kiállított fuvarszámlához mellékelni, és a számlával együtt a fuvar teljesítésétől számított legkésőbb 7. napon Megbízó részére eljuttatni.

4.8 Az esetleg fellépő többletköltségeket (pl. parkolás, várakozási idő stb.) a be-vagy kirakodás napján jelezni szükséges szóban és írásban. Megbízott köteles a várakozási időt igazoló okmányt, a rakodás napjától számított 24 órán belül Megbízóhoz eljuttatni. Amennyiben Megbízott a kifuvarozás napjától számított 24 órán belül nem küldi meg a többletköltségekre vonatkozó igazolást, abban az esetben Megbízó nem köteles a felmerült költségeket befogadni.

4.9 Várakozási idő

Amennyiben a fuvarmegbízásban egyedi várakozási idő nem kerül rögzítésre:
• Belföldi fuvar esetén a fuvarmegbízásban megadott érkezési időtől számítva 4 óra ingyenes, ezután minden megkezdett óra 5.000,- Ft.
• Nemzetközi fuvar esetén a fuvarmegbízásban megadott érkezési időtől számítva 24 óra ingyenes, ezután minden megkezdett nap 100 Euró.
• A napi állásdíj maximális összege 25.000,- Ft.
• Hűtős konténerek esetén nincs várakozási díj, illetve rendhagyó várakozás esetén, az elszámolható díj külön megállapodás tárgyát képezi Megbízó és Megbízott között.

4.10 Amennyiben Megbízott a fuvarmegbízásban megadott érkezési időhöz képest késve érkezik a helyszínre, abban az esetben Megbízott részéről várakozási díj nem számolható el.

5. Felelősségi szabályok

5.1 A Megbízott felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elvesztéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve, ha a kár a fuvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt keletkezett.

5.2 A Megbízó és Megbízott felel azért a kárért, amely a tájékoztatási kötelezettsége elmulasztásával okozati összefüggésben keletkezett.

5.3 A gépkocsivezető a rakodásra a fuvarmegbízáson megjelölt időpontban köteles megjelenni.

5.4 Rakodásra csak tiszta, megfelelő műszaki állapotú, sértetlen ponyvával/felépítménnyel/alvázzal rendelkező tehergépkocsi küldhető.

5.5 A gépkocsivezetőknek jelen kell lenniük a fel-/lerakodásnál, éppen ezért a Megbízott teljes felelősséggel tartozik az áruért. Amennyiben a felrakón nincs lehetőség jelen lenni a rakodásnál, abban az esetben Megbízott köteles erről Megbízót haladéktalanul értesíteni, és ezt a tényt a fuvarokmányon feltüntetni

5.6 A gépkocsivezető köteles a várakozás, valamint a rakodás ideje alatt türelmes és segítőkész magatartást tanúsítani, megjelenésével és viselkedésével bizalmat kelteni, ezért a Megbízott tartozik felelősséggel.

5.7 A fuvarozás során megállni, a kötelező pihenőidőt eltölteni csak kivilágított, biztonságos, illetve őrzött parkolóhelyen engedélyezett. Bármely egyéb helyen történő parkolás (pl. gépkocsivezető saját háza előtt, mozi parkolója, egyéb, a fenti feltételeket nem teljesítő hely) a szerződés szándékos megszegésének tekintendő!

5.8 Nem használható a megbízást teljesítő jármű a megbízás teljesítése során bármely más feladatra, kivéve abban az esetben, ha ehhez Megbízó előzetesen írásban hozzájárult. (pl. részrakós feladat)

5.9 A fuvarozás során a Megbízott, illetve az általa biztosított gépkocsivezető köteles az ún. Stop-Call-Wait, a megáll-telefonál-vár procedúrát végrehajtani, azaz abban az esetben, ha a fel- lerakóhelyen a megbízástól eltérő eseményt tapasztal /más árut, más mennyiségben kap, más címre küldik, másik felrakóhelyre irányítják át, vagy az áru nincs kész stb./ azonnal hívnia kell a vezénylőjét és/vagy a Megbízó operátorát, aki a megfelelő intézkedések után instruálja a Megbízott kapcsolattartóját. A gépkocsivezető bármilyen saját hatáskörében hozott döntéséért a Megbízó nem vállal felelősséget, és amennyiben a döntés a Megbízó érdekével ellentétes, úgy a fuvart nem tekinti teljesítettnek! A Stop-Call-Wait betartása kötelező, annak elmulasztása súlyos, és felróható szerződésszegés!

5.10 A fuvarozás során a Megbízott köteles biztosítani, hogy a gépkocsivezető fokozottan olyan magatartást tanúsítson, mely a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja a fuvarozott árunak, s mely lehetővé teszi a különböző lopások, rablások, dézsmálások elkerülését.

6. Fuvarozói díj

6.1 A fuvardíjak egyedi megállapodás alapján forintban vagy euróban kerülnek elszámolásra. A fuvarmegbízásban megadottól eltérő összeget számlázni csak a felek előzetes írásbeli megállapodása alapján lehetséges. A fuvardíj maximum 3 részből áll:

– az első tétel az úgynevezett fuvardíj;
– a második tétel az útdíj (ez számlázható a fuvardíjjal együtt, egy tételként, amennyiben a fuvarmegbízásban ALL IN lett feltűntetve);
– a harmadik tétel az állásidő, és/vagy/ADR pótlék/túlsúlypótlék egyéb szolgáltatás díja

7. Egyéb rendelkezések

7.1 A fuvarozási szerződést a Szerződő Felek csak közös megegyezéssel módosíthatják vagy egészíthetik ki.

7.2 A Szerződő Felek kölcsönös anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak azért, hogy a fuvarozási szerződés kapcsán tudomásukra jutott információkat bizalmasan kezelik és gondoskodnak arról, hogy azok arra illetéktelen személy(ek) birtokába, illetve tudomására ne jussanak.

7.3 A fuvarozási szerződés aláírásával minden korábbi szóbeli és írásbeli megállapodás hatályát veszti, és a Szerződő Felek jogviszonyát kizárólag a jelen szerződés szabályozza.

7.4 A fuvarozási szerződéssel kapcsolatosan a 2013 évi V.törvény (Ptk.) és a közúti árutovábbítási szerződésekről szóló 120/2016 Korm. rendelet, valamint a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről szóló 1971. évi 3. tvr.rendelkezései az irányadóak.

7.5 A fuvarozási szerződés az aláírása napján lép hatályba.

7.6 A fuvarozási szerződés 2 példányban készül, melyből a Szerződő Felek 1-1 példányt kapnak.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.